A. Sømod A/S salgs, leje og leveringsbetingelser.

1.1
For mobilkraner og lastvognsmonterede kraner beregnes leje fra det tidspunkt kranen forlader A. Sømod A/S' plads og indtil det tidspunkt, hvor kranen er tilbage igen.

2.1
For andet materiel tager lejemålet sin begyndelse ved det lejedes udlevering eller når det lejede efter montage stilles til kundens disposition. Lejemålet ophører, når der af A. Sømod A/S meddeles kvittering for det lejede skriftligt afmeldes til demontering.

3.1
For anvendelse af det udlejede udenfor normal arbejdstid er A. Sømod A/S berettiget til forholdsmæssig leje samt godtgørelse af overtidstillæg for personale. A. Sømod A/S er berettiget til den for lejemålet gældende leje, uanset om det lejede ikke benyttes i hele lejeperioden.

4.1
Er jernplader til kørevej nødvendigt for mobile kraners tilkørsel og manøvrering er udgifter til leje, levering, udlægning, optagning og hjemkørsel for kundens regning. Leje af jernplader debiteres pr. kalenderdag. Bortkomne/ikke returnerede plader debiteres med 4.000,00 DKK/plade.

5.1
Almindeligt forekommende løftestropper er uden beregning, men specielt løftegrej er for kundens regning eller kan, hvis det forefindes, lejes til nærmere aftalt pris.

6.1
A. Sømod A/S' ansvar for emner løftet med mobilkran begrænser sig til 1 mio. DKK pr. arbejdsgang. For lastvognsmonterede kraner begrænser ansvaret sig til SDR 8,33 pr. kg beskadiget gods.

6.2
For skader opstået under transport med motorkøretøjer, er ansvaret begrænset til de i henhold til CMR §24 til enhver tid gældende bestemmelser.

6.3
Ved af- og pålæsning er A. Sømod A/S alene ansvarlig i henhold til de almindelige betingelser for fragtføreransvarsforsikringer.

6.4
Efter aflæsning af gods hos kunden kan A. Sømod A/S ikke under nogen omstændig-heder holdes ansvarlig for det pågældende gods.

7.1
A. Sømod A/S er berettiget til uden varsel at udskyde leveringstiden med op til 24 timer.

8.1
A. Sømod A/S kan på intet tidspunkt holdes ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortje-neste eller andet indirekte tab.

9.1
Kunden er forpligtet til ved tilbagelevering, at aflevere det lejede i samme stand, som det er modtaget, bortset fra normal slitage. Kunden er ansvarlig for forskrifts- og lovmæssig anvendelse af det lejede og er pligtig at indgive eventuelt krævede anmeldelser til pågældende myndigheder.

10.1
A Sømod A/S påtager sig intet ansvar overfor kunden og tredjemand, såfremt opgivne vægtangivelser og beskrivelse af forholdene på arbejdspladsen ikke er korrekte. I tilfælde af skade på A. Sømod A/S' materiel, der er en følge af fejlagtig vægtangivelser, forbeholder A. Sømod A/S sig ret til erstatning. Beskadigelse af arbejdspladsens tilkørselsveje, overfladebelægninger, underjordiske installationer og lignende ved materiellets fremførsel er kundens risiko, medmindre denne har anvist adgangsmulighed til arbejdspladsen, der ikke ville medføre sådan beskadigelse. Det er en forudsætning for ethvert tilbud at arbejdsplads og tilkørselsvej er planeret, bæredygtig og uden hindringer tilgængelig for fremførsel og brug af materiel. Eventuel ventetid som følge af disse eller andre forhold f.eks. forsinkelse i
leveringen af de emner, der skal løftes med A. Sømod A/S' kraner, debiteres kunden.

11.1
De trafikale myndigheder og vejmyndigheder pålægger A. Sømod A/S visse indskrænkninger med hensyn til fremførsel af mobile kraner, f.eks. må kraner ikke transporteres i hovedstadens byområde i myldretiden og der kan pålægges A Sømod A/S restriktioner med hensyn til, hvilke veje kraner må benytte ved transport afhængig af akseltryk. Eventuelle forsinkelser, overtidstillæg m.v. der måtte påløbe lejemål i denne henseende, er for kundens regning.

12.1
Ethvert tilbud eller overslag afgivet af A. Sømod A/S er maksimalt gældende i 1 måned, medmindre andet skriftligt fremgår af tilbuddet eller overslaget. For tilbud, overslag og prisoplysninger på arbejde, der skal udføres senere end 3 måneder efter afgivelsen, tages forbehold for prisforhøjelser.

13.1
Alle prisoplysninger, tilbud og overslag er eksklusive moms og afgifter.

14.1
Efter arbejdets afslutning, eller for arbejde af længere varighed ved månedens afslutning fremsender A. Sømod A/S faktura. Ved overskridelse af gældende forfaldsfrist beregnes renter, i henhold til forudgående advis 1,5% pr. måned. Rykkerskrivelse debiteres 100 DKK pr. skrivelse.

15.1
Såfremt det ikke er A. Sømod A/S, der udfører opgaverne, men A. Sømod A/S' indlejede underleverandør, vil det være den pågældende underleverandørs salgs-, leverings-, og forsikringsbetingelser, der er gældende.

15.2
Såfremt det ikke er A. Sømod A/S, der udfører opgaverne, men A. Sømod A/S' lejer eller kunde, vil det være den pågældende lejers forsikringsbetingelser, der er gældende.

16.1
Alt gods opbevaret på A. Sømod A/S' lagerhoteller, har kunden selv ansvaret for at forsikre under opbevaring. A. Sømod A/S fraskriver sig ethvert ansvar for brand-, vand- og tyveriskader. Skader hvor A. Sømod måtte blive kendt erstatningsansvarlige begrænses ansvaret til den aktuelle sum på A. Sømods ansvarsforsikring på 10.000.000 kr.

17.1
Kunde- og kreditoplysninger bliver løbende opdateret ved at tilmelde og hente data fra CPR/CVR samt kreditoplysningsbureauer godkendt af Datatilsynet.

18.1
Materiellet leveres i rengjort og driftsklar stand. Lejer er forpligtet til straks efter modtagelsen, at reklamere i tilfælde af fejl og mangler ved det lejede materiel. Reklamation efter første lejedag har ingen retsvirkning. Lejer må under ingen omstændigheder lade udføre reparationer eller forandringer på det lejede, men skal snarest give besked til udlejer, hvis der skulle opstå driftsforstyrrelser. Lejer er erstatningsansvarlig for evt. skader påført materiellet ved reparationsarbejde udført i strid med det ovenfor anførte.